A A A

rekrutacja


Rekrutacja na VI edycję studiów podyplomowych "Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych" otwarta.


Osoby zainteresowane podjęciem studiów podyplomowych zapraszamy do przesyłania dokumentów w wersji elektronicznej - szczegóły dostępne w akapicie ETAPY REKRUTACJI - I REJSTRACJA KANDYDATÓW.

 

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje w akapicie OPŁATY dotyczące VI edycji studiów podyplomowych.

Podana wysokość opłat dla VI edycji studiów wynika z planów poszerzenia programu studiów podyplomowych o zagadanienia związane z technologia BIM i jej zastosowaniami w zagadnieniach przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych.


OPIS PROCEDURY REKRUTACYJNEJ ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ.


 

Wymagania dla kandydatów:

 

- ukończone studia wyższe (preferowane kierunki to budownictwo lub kierunki pokrewne),

 

- umiejętność swobodnej pracy na komputerze.

 

Podstawami dla wiedzy i umiejętności prezentowanych i przekazywanych przez wykładowców w czasie studiów jest znajomość zagadnień z zakresu materiałów budowlanych, budownictwa ogólnego, technologii robót budowlanych oraz umiejętność posługiwania się budowlaną dokumentacją projektową. Wymienione zagadnienia nie są objęte programem studiów podyplomowych.

 


 

ETAPY REKRUTACJI:

 

I REJESTRACJA KANDYDATÓW:

 

Wymagane dokumenty:

- karta zgłoszenia - wypełniona, podpisana, zeskanowana i przesłana mailem – dostępna w dziale „dokumenty do pobrania”,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - wypełnione, podpisane, zeskanowane i przesłane mailem – dostępna w dziale „dokumenty do pobrania”,

- ankieta informacyjna - wypełniona, podpisana, zeskanowana i przesłana mailem – dostępna w dziale „dokumenty do pobrania”,

- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wersji elektronicznej lub skan dowodu wpłaty - przesłany mailem (uwaga opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi) - informacje dotyczące wnoszenia opłat są dostępne niżej.


Skany dokumentów należy przesyłać na adres mailowy: pkprb@ztob.pk.edu.pl,

 

II SKŁADANIE DOKUMENTÓW (dokumenty składane są w odpowiedzi na zwrotną informację przesyłaną drogą mailową ):

 

Wymagane dokumenty:

1) kartę zgłoszenia na studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w zarządzeniu Rektora PK;

2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe;

3) kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe;

4) 1 fotografię, wykonaną zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

5) ankietę informacyjną.

Kwalifikacji kandydatów na studia podyplomowe dokonuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku spełnienia wymogów formalnych – złożenia kompletu wymaganych dokumentów – o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wraz ze złożeniem dokumentów kandydaci podpisują umowy w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych zgodnie z wzorem przewidzianym uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej z 28 czerwca 2017 r. nr 64/d/06/2017.

 

Komplet dokumentów można złożyć osobiście

w Instytucie Zarządzania w Budownictwie

(Wydział Inżynierii Lądowej (Budynek Główny),

ul. Warszawska 24, II piętro, pok. 200A w dniach dyżurów pracowników administracji lub pok. 205 w dniach dyżurów kierownika studiów podyplomowych)

 

lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Zarządzania w Budownictwie

STUDIA PODYPLOMOWE - PKPRB

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

 

III OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH I LISTY REZERWOWEJ (w przypadku dużego zainteresowania studiami zastrzega się możliwość wcześniejszego ogłoszenia list i zamknięcia rekrutacji)

Miejsce na listach zależeć będą od kolejności zgłoszeń w trakcie rejestracji.

Minimalna liczba słuchaczy 24 osoby, maksymalna liczba słuchaczy 28 osób.

 

IV ODBIÓR UMÓW PRZEZ SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 


 

OPŁATY ZA STUDIA (począwszy od VI edycji studiów podyplomowych):

 

Bezzwrotna opłata rekrutacyjna wynosi 40 PLN.

Opłata za studia 5150 PLN płatna w całości lub w dwóch ratach po 2575 PLN - I rata płatna z góry za I i II rata płatna z góry za II semestr.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i każdy odpis wynosi 30 PLN.

Za wydanie duplikatu świadectwa pobierana opłata jest o 50% wyższa niż w przypadku oryginału.

 

Wszelkie opłaty należy wnosić na konto:

Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,

09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

adres:
Alior Bank SA
ul. Łopuszańska 38d
02-232 Warszawa

 

BARDZO WAŻNE! W przypadku wniesienia opłaty przez firmę, instytucję lub osobę trzecią należy podać dodatkowo NAZWISKO i IMIĘ osoby, za którą jest dokonywana opłata.

 

Opłaty dla kandydatów na VI edycję studiów podyplomowych - w tytule przelewu należy podać:

- w przypadku opłaty rekrutacyjnej: „Studia Podyplomowe-PKPRB, VI edycja, opłata rekrutacyjna".