A A A

plan studiów


Zaktualizowany plan studiów podyplomowych, zatwierdzony przez władze Wydziału Inżynierii Lądowej i władze Politechniki Krakowskiej zgodnie z obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej regulaminami.

- - -

Program studiów (dotyczy realizacji studiów począwszy od VI edycji):

Program studiów podyplomowych obejmuje 170 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 2 semestrów, w tym:

 

- 66 godzin wykładów,


- 104 godziny ćwiczeń i laboratoriów komputerowych,

- - -

W programie studiów szczególny nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie wspomagania komputerowego i wynikające z tego możliwości transferu informacji pomiędzy przedmiarami, kosztorysami oraz harmonogramami budowlanymi.

Poszerzeniu o programu studiów o 20 godzin dydaktycznych pozwoli pełniej przedstawić słuchaczom zagadanienia związane z technologią BIM i jej zastosowaniami w przedmiarowaniu, kosztorysowaniu i planowaniu robót budowlanych.

- - -

Zajęcia na studiach podpylomowych odbywają się w ramach następujących modułów:

- wykłady wprowadzające (semestr I)

- przedmiarowanie robót budowlanych (semestr I),

- kosztorysowanie robót budowlanych (semestr I i II),

- planowanie robót budowlanych (semestr II),

LP

Przedmiot

Przedmioty W-wykłady, CW-ćwiczenia, K-laboratoria komputerowe

W

ĆW, K

razem

1

2

3

4

5

I

WPROWADZENIE DO PRZEDMIAROWANIA, KOSZTORYSOWANIA I PLANOWANIA W PRZEDSIĘWZIĘCIACH BUDOWLANYCH

1

Wprowadzenie do przedmiarowania, kosztorysowania i planowania w przedsięwzięciach budowlanych

12

12

II

MODUŁ 1 PRZEDMIAROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

2

Przedmiarowanie robót budowlanych

16

16

3

Przedmiarowanie robót budowlanych

12

12

4

Wprowadzenie do pracy z modelami BIM

4

4

5

Komputerowe wspomaganie przedmiarowania

14

14

III

MODUŁ 2 KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

9

Kosztorysowanie robót budowlanych

18

18

10

Kosztorysowanie robót budowlanych

12

12

11

Wartość kosztorysowa inwestycji

4

4

13

Komputerowe wspomaganie kosztorysowania

24

24

IV

MODUŁ 3 PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

14

Planowanie i harmonogramowanie robót budowlanych

16

16

15

Planowanie i harmonogramowanie robót budowlanych

12

12

16

Komputerowe wspomaganie planowania robót budowlanych

22

22

V

EGZAMIN KOŃCOWY

17

Egzamin końcowy

4

4

-

RAZEM

66

104

170