A A A

cele studiów i efekty kształcenia


 

Cele studiów podyplomowych Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych:

 

- - -

 

Celem głównym studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników studiów w zakresie przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych. Szczególny nacisk położony będzie na nowoczesne technologie komputerowe wykorzystywane we wspomaganiu przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych oraz wykorzystania technologii BIM (Building Inforamtion Modelling) w procesach przedmiarowania, kosztorysowania i planowania realizacji robót budowlanych - BIM 4D i 5D.

 

- - -

 

Cele szczegółowe:

1) usystematyzowanie, ugruntowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu obejmującego następujące zagadnienia:


 rola i znaczenie przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych w realizacji przedsięwzięć budowlanych

 analizy kosztów w przedsięwzięciach budowlanych,

 prawo zamówień publicznych, przetargi i umowy,

 przedmiarowanie robót budowlanych – tradycyjne metody i zasady przedmiarowania robót budowlanych,

 komputerowe wspomaganie przedmiarowania robót budowlanych,

 komputerowe wspomaganie przedmiarowania robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM,

 aktualny stan prawny w obszarze kosztorysowania robót budowlanych,

 kosztorysowanie robót budowlanych – cele, metody i zasady kosztorysowania,

 komputerowe wspomaganie kosztorysowania robót budowlanych,

 komputerowe  wspomaganie kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM,

 metody planowania realizacji robót budowlanych,

 komputerowe wspomaganie planowania robót budowlanych,

 komputerowe  wspomaganie planowania robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM,


2) nabycie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych programów komputerowych w obszarach przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych.

 

- - -

 

Efekty kształcenia studiów podyplomowych Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych.

Efekty kształcenia opracowano w oparciu o standard efektów kształcenia systemu syllabus Politechniki Krakowskiej z uwzględnieniem specyfiki studiów podyplomowych oraz programu ich realizacji zatwierdzonego prze Radę Wydziału Inżynierii Lądowej.

 

Symbol:

Kategoria:

Zakres:

K_W01

Wiedza

Rozumie rolę analiz zakresu rzeczowego i ilościowego, analiz kosztowych oraz planowania robót budowlanych w przedsięwzięciach budowlanych, zna podstawy prawa w zakresie: zamówień publicznych na roboty budowlane, umów o roboty budowlane, zna typowe zapisy umów o roboty budowlane.

K_W02

Wiedza

Zna aktualne regulacje prawne oraz standardy przedmiarowania robót budowlanych, zna zasady przedmiarowania robót ziemnych, ogólnobudowlanych, instalacyjnych sieciowych i drogowych, zna sposoby sporządzania przedmiaru robót.

K_W03

Wiedza

Potrafi określić znaczenie analiz zakresu rzeczowego i ilościowego robót budowlanych, potrafi wskazać problemy związane z przedmiarowaniem robót, zna wybrane programy komputerowe wspomagające przedmiarowanie robót budowlanych.

K_W04

Wiedza

Zna aktualne regulacje prawne oraz standardy kosztorysowania robót budowlanych, potrafi określić znaczenie analiz kosztowych robót budowlanych, potrafi wskazać problemy związane z kosztorysowaniem robót budowlanych, zna techniczne, finansowe i rzeczowe podstawy kosztorysowania oraz zasady kalkulacji kosztów robót budowlanych.

K_W05

Wiedza

Zna rodzaje i funkcje kosztorysów, zna zakres dokumentacji kosztowej robót budowlanych oraz funkcje, jakie pełnią poszczególne jej części, zna wybrane programy komputerowe wspomagające kosztorysowanie robót budowlanych.

K_W06

Wiedza

Zna zasady określania wartości kosztorysowej inwestycji, zna wybrane programy komputerowe wspomagające określanie wartości kosztorysowej inwestycji budowlanej.

K_W07

Wiedza

Zna metody planowania i harmonogramowania robót budowlanych, zna rodzaje harmonogramów budowlanych oraz modeli sieciowych wykorzystywanych w planowaniu realizacji robót budowlanych.

K_W08

Wiedza

Zna metody określania czasu realizacji robót budowlanych oraz metody analizy zasobów w procesie planowania robót budowlanych, zna wybrane metody monitorowania postępu i kosztów realizacji robót budowlanych, zna wybrane programy komputerowe wspomagające planowanie i harmonogramowanie robót budowlanych.

K_U01

Umiejętności

Czyta ze zrozumieniem akty prawne dotyczące zamówień publicznych na roboty budowlane oraz umów na roboty budowlane, umie wyszukiwać zapisy aktów prawnych dotyczące zamówień publicznych na roboty budowlane oraz umów na roboty budowlane istotne dla problematyki przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych.

K_U02

Umiejętności

Stosuje zasady przedmiarowania robót ziemnych, ogólnobudowlanych, instalacyjnych sieciowych i drogowych w praktyce, sporządza przedmiary robót ziemnych, ogólnobudowlanych, instalacyjnych sieciowych i drogowych, wykorzystuje dokumentację techniczną w przedmiarowaniu robót budowlanych.

K_U03

Umiejętności

Wykorzystuje programy komputerowe wspomagające przedmiarowanie robót budowlanych w praktyce, wykorzystuje dokumentację techniczną w wersji elektronicznej w przedmiarowaniu robót budowlanych.

K_U04

Umiejętności

Stosuje zasady i standardy kosztorysowania robót budowlanych w praktyce, sporządza kosztorysy robót budowlanych, wykorzystuje dokumentację techniczną w kosztorysowaniu robót budowlanych.

K_U05

Umiejętności

Wykorzystuje programy komputerowe wspomagające kosztorysowanie robót budowlanych w praktyce, wykorzystuje dokumentację techniczną w wersji elektronicznej w kosztorysowaniu robót budowlanych.

K_U06

Umiejętności

Sporządza analizy wartości kosztorysowej inwestycji budowlanych, stosuje zasady określania wartości kosztorysowej inwestycji budowlanej w praktyce, wykorzystuje programy komputerowe wspomagające określanie wartości kosztorysowej inwestycji budowlanych.

K_U07

Umiejętności

Stosuje metody planowania robót budowlanych w robót budowlanych w praktyce, opracowuje harmonogramy budowlane i modele sieciowe realizacji robót budowlanych,

K_U08

Umiejętności

Wykorzystuje programy komputerowe wspomagające planowanie i harmonogramowanie robót budowlanych w praktyce.

K_K01

Kompetencje społeczne

Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych w zakresie problematyki przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych, samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w tym zakresie.

K_K02

Kompetencje społeczne

Formułuje wnioski i opinie na temat wyników przeprowadzonych przez siebie analiz i przygotowanych opracowań, pracuje w zespole analizując przedmiary, oszacowania kosztowe, harmonogramy i modele sieciowe robót budowlanych.

K_K03

Kompetencje społeczne

Komunikatywnie przekazuje swoje uwagi dotyczące procesów, sposobów i wyników przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych.

K_K04

Kompetencje społeczne

Bierze udział w dyskusji, formułuje wnioski i opinie dotyczące problemów związanych z przedmiarowaniem, kosztorysowaniem i planowaniem robót budowlanych.

 


Powiązania pomiędzy efektami kształcenia a przedmiotami realizowanymi w ramach studiów podyplomowych przedstawiono w tabeli poniżej.

Wprowadzenie do przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych

Przedmiarowanie robót budowlanych

Wprowadzenie do pracy z modelami BIM

Komputerowe wspomaganie przedmiarowania

Kosztorysowanie robót budowlanych

Wartość kosztorysowa inwestycji

Komputerowe wspomaganie kosztorysowania

Planowanie i harmonogramowanie robót budowlanych

Komputerowe wspomaganie planowania robót budowlanych

K_W01

X

K_W02

X

X

K_W03

X

X

K_W04

X

X

K_W05

X

X

K_W06

X

X

K_W07

X

K_W08

X

X

K_U01

X

K_U02

X

X

K_U03

X

K_U04

X

X

K_U05

X

K_U06

X

X

K_U07

X

X

K_U08

X

K_K01

X

X

X

X

K_K02

X

X

X

X

X

X

X

X

K_K03

X

X

X

X

X

X

X

X

K_K04

X

X

X