Nota biograficzna

Elżbieta Radziszewska-Zielina

 

Urodziła się w Krakowie. Jest absolwentką tutejszego II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego. W latach 1991–1996 studiowała budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie (ukończyła także dwuletnie Uczelniane Studium Pedagogiki i Psychologii PK), a w latach 1995–1999 — socjologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalność: socjologia i badania rynku. Czteroletnie Podyplomowe Studium Doktoranckie Wydziału Inżynierii Lądowej PK w zakresie specjalności „organizacja i zarządzanie     w budownictwie” zakończyła w 2001 r. obroną pracy doktorskiej „Techniczne i technologiczne parametry budowlanych inwestycji termomodernizacyjnych i ich ocena przez rynek” (promotor: dr hab. inż. Andrzej Kosecki, prof. PK). W styczniu 2012 r. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej PK na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej „Badania relacji partnerskich przedsiębiorstw budowlanych” nadała jej stopień doktora habilitowanego.

Na PK pracuje od 2001 r. Początkowo została zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Zarządzania w Budownictwie i Transporcie. W 2003 r. objęła etat adiunkta naukowo-dydaktycznego, a w 2012 r. — adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego. W 2013 przyjęła funkcje Kierownika Zakładu Technologii i Organizacji Budownictwa.

Jej zainteresowania zawodowe związane są z organizacją i zarządzaniem w budownictwie.  Brała udział jako wykonawca w grantach przyjętych do realizacji na podstawie konkursu MNiSW, w tym w polsko-słowackim projekcie „Modern tendencies in the development of organization and management methods in construction project engineering”. Była koordynatorem polsko-czeskiego projektu "Whole life cost modeling for building" oraz dwóch projektów realizowanych w ramach Intensive Programmes Erasmus " Integrated approaches to the design and management of buildings reconstruction" oraz "Integrated design and management of construction projects".

Od 2009 r. jest członkiem międzynarodowej grupy badawczej EURO Working Group "Operation Researchin Sustainable Development and Civil Engineering" (ORSDCE). Wykonuje recenzje artykułów w czasopismach z tzw. Listy filadelfijskiej: „Journal of Civil Engineering and Management”, „Technnological and Economic Development of Economy” oraz  Automation in Construction”, jest w Radzie Naukowej trzech czasopism, w tym dwóch zagranicznych.

W swoim dorobku naukowym ma ponad 80 publikacji.  Jest między innymi autorką: monografii (Studies of the Partner Relations of Construction Companies), podręcznika (Metody badań marketingowych w budownictwie), skryptu (Metody wykonania ciepłochłonnych ścian zewnętrznych) oraz artykułów zamieszczonych w czasopismach zagranicznych, w tym z tzw. listy filadelfijskiej (w trzech wydawanych przez Taylor&Francis),  zagranicznych materiałach konferencyjnych oraz autorką rozdziałów w 3 monografiach. Wyniki swoich badań prezentowała m.in. na uznanej w środowisku inżynierów budownictwa konferencji krynickiej oraz odbywających się co roku konferencjach z cyklu „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych”.

Podczas rocznego stażu zawodowego na stanowisku asystenta w BIPROCEMWAP SA (od czerwca 2002 r. do maja 2003 r.) zajmowała się projektowaniem obiektów przemysłowych, m.in. stalowo-żelbetowych konstrukcji wsporczych urządzeń technologicznych (modernizacja pieca obrotowego nr 1 w Cementowni „Górażdże”, stacja rozładowcza kamienia wapiennego w Cementowni „Kujawy”, zabudowa dodatkowego przesiewacza w sortowni nr 2 w Kopalni Wapienia „Czatkowice”). Na zlecenie przemysłu budowlanego oraz instytutów badawczych projektowała   i realizowała badania oraz wykonywała analizy rynku budowlanego. Współpracowała m.in. z Instytutem Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM w Krakowie. Jest autorką 6 opracowań zastrzeżonych dla przemysłu.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego programu Kapitał Ludzki, projektu „ Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej– najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów” odbył się jej miesięczny staż zagraniczny w Technical University of Košice. Wizyta studyjna miała miejsce w okresie 04.07-02.08. 2013r.

Jako nauczyciel akademicki prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych na uczelniach: Politechnice Krakowskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytecie Jagiellońskim (gościnny wykład), Politechnice Warszawskiej. Była promotorem ponad 100 prac dyplomowych. W ramach programu Socrates — Erasmus wykładała na Politechnice w Koszycach, odbyła szkolenia w firmie Research Institute of Building Informatics (Koszyce).

Wygłaszała wykłady zamawiane przez PZiTB (cykliczne szkolenia) oraz Urząd Gminy Leszno (projekt Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności").

Była członkiem kilku komisji WIL PK: ds. studiów doktoranckich (2001 r.), komisji rekrutacyjnej na studia dzienne na rok akademicki 2002/2003 (sekretarz), ds. promocji (2009), ds. Krajowych Ram Kwalifikacji (2011). W 2009 r. została wybrana na elektora PK do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (2010–2014) i uczestniczyła w zebraniach Kurii Doktorów Wyższych Uczelni Technicznych. Brała udział w organizacji na WIL kursu podyplomowego „Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym”, którego jest koordynatorem oraz organizacji Konferencji Naukowo-Technicznej „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych” w 2010 r., organizowanej przez Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa PK. Była vice-przewodniczącą Komitetu Naukowego konferencji„Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych” zorganizowanej w 2014 roku przez Politechnikę Krakowską oraz w Komitecie Naukowym Konferencji "People, Buildings and Environment" Czechy 2014. Ponadto na Politechnice Krakowskiej pełni funkcje Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów na lata 2012-2016.

W 2011 r. otrzymała Nagrodę Indywidualną Rektora PK (I stopnia) za ociągnięcia naukowe, a w 2013r. Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej dla Najmłodszego Wypromowanego Doktora Habilitowanego.

Prywatnie jest zamężna i ma dwoje dzieci. Jej hobby to sport (narciarstwo) i turystyka górska.