Nota Biograficzna

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w specjalności: Technologia i Organizacja Budownictwa.

Od 1998 roku zatrudniona w Zakładzie Technologii i Organizacji Budownictwa,  początkowo jako asystent naukowo - dydaktyczny, a od 2005 na stanowisku adiunkta.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budownictwo uzyskała w  2004r.  za pracę nt.:  "Metoda kalkulacji kosztów pośrednich robót budowlanych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych", której promotorem był dr hab. inż. J. Biernacki, prof. PK.

W 2014 roku otrzymała Honorową Odznakę Politechniki Krakowskiej przyznaną przez Senat Politechniki Krakowskiej pracownikom uczelni, którzy swoją wieloletnią, pełną zaangażowania pracą znacząco przyczynili się do jej rozwoju.